TEAM

Ajmer

Dinesh

Prahlad Dhaked

Bhilwara

Hemant Choudhary

Uttam Singh

Delhi

Manish Kumar - Trainer

Rashmi Saxena - Trainer

Santosh - Office Assistant

Shruti Solanki - Trainer

Finance

Debojyoti Dey - Finance/HR Manager

Nitesh Sharma - Admin Executive

Rajkumar - Accountant

Vishal - Officer Operation

Gurgaon

Raqib Alam

Sheetal Kumari

Hisar

Mohinder Singh - Trainer

Mohit Kochar

Surender Kumar

Interpreter

Farah - Interpreter

Gaurav Rana - Interpreter

Jyoti - Interpreter

Vishal - Interpreter

Jaipur

Asifa- Centre Manager

Jitendra Sharma - Trainer

Suresh Saini - Trainer

MIS

Manoj Shaw -MIS Executive

Sharad Khemka - Admission Coordinator

Odisha

Sanjay Mohapatra

Patiala

Anil Vaid

Placement

Bindeshwari

Jisha Shibu

Leena Jain

Reena Aggarwal

Riffat Bano

Shruti

Sonia

Sunita Gupta

Vinutha

Programs

Devika Suri - Program Manager

Manish Shukla - Program Manager

Priti Srivastav Senior Manager

Rahul Thakur - Program Manager

Stuti Patel - Program Manager

Sonipath

Vikas Kumar

Support

Ashok Kumar

Raman Singh

Saba Dungdung

Telangana

Harish - Trainer

Keerthana - Centre Manager

Training

Ajay

Bhupinder

Devendra Pal

Shailendra Singh

Shubham Sharma

Shweta

Vinod Kumar

Udaipur

Indrajeet